نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:

صنعت دامپروری یکی از فعالیت های اقتصادی در روستاها به شمار می رود که این بخش با امنیت غذایی و سلامت جامعه گره خورده است و یک صنعت پویا و اشتغال زاست که به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تولید مواد پروتئینی و لبنی اهمیت بسزایی در تغذیه انسان ها دارد. و می توان گفت که یکی از مخاطره آمیزترین فعالیت های کشاورزی، زیر بخش دامداری است و بسیاری از عوامل کنترل ناپذیر، مانند عوامل جوی، خشکسالی ها و بیماری ها بر این فعالیت اقتصادی اثر منفی دارند. همچنین مخاطراتی مانند تغییرات قیمت و بی ثباتی عوامل تولید نیز این امر را در کشور تشدید می کند. براین اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی به بررسی و شناسایی مدیریت ریسک دامداری در نواحی روستایی شهرستان گلپایگان انجام پذیرفته است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از داده های رسمی و مکتوب در ابتدا به صورت کتابخانه ای و سپس براساس پژوهش‌ها و در مطالعات میدانی از مشاهده همراه با مصاحبه بهره برده شده است. جامعه آماری تحقیق کل خانوارهای دامدار روستاهای مزرعه، قالقان، اسفرنجان و رباط قالقان است که مجموعا 200 خانوار بوده است، و به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید، که از این 200خانوار، تعداد 132 خانوار به عنوان جامعه هدف مصاحبه‌شونده تعیین شده است، و شیوه مصاحبه به صورت نیمه ساختاری بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نخست ریسک تامین علوفه و نهاده های دامی در روستاهای موردمطالعه دارای اهمیت و فراوانی بیشتری است و در مراتب بعدی ریسک عوامل طبیعی( سرمای شدید، هوای بسیار گرم و خشکسالی) و سرقت با سهم و فراوانی برابر دارای اهمیت هستند. و فعالان اقتصاد دام برای کاهش ریسک های موجود نخست اقدام به کاشت علوفه های کم آب بر و ذخیره سازی نهاده ها می کنند؛ همچنین برای کاهش ریسک عوامل طبیعی و سرقت اقدام به ساخت پناهگاه های مسقف مناسب فصل سردسال و سم پاشی جایگاه دام در فصل گرما و نصب دوربین و دزدگیر در دامداری های خود می کنند.

کلید واژه ها: مدیریت ریسک، اقتصاد روستایی، دامداری، نواحی روستایی، شهرستان گلپایگان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk management of livestock activity in rural areas of Golpayegan county

نویسندگان [English]

  • Vahid Riahi 1
  • seyedehatefeh siadati 2

1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University

2 Master student, Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract

Livestock industry is one of the economic activities in rural areas, which is tied to food security and community health, and is a dynamic and employment-generating industry that is one of the main sectors of protein and dairy production is very important in nutrition. It has humans. And it can be said that one of the most risky agricultural activities is the livestock sector, and many uncontrollable factors, such as climate change, droughts and diseases have a negative impact on this economic activity. Risks such as price changes and instability of production factors also exacerbate this in the country. Based on this, the present study has been carried out with a descriptive-analytical method and with the practical purpose of examining and identifying livestock risk management in rural areas of Golpayegan county. Data collection using official and written data was first done in the form of a library and then based on research and field studies with interviews. The statistical population of the study is the total number of livestock households in Mazraeh, Qaleghan, Asfarjan and Robat Qaleghan villages, which has 200 livestock households; Cochran's formula was used to estimate the sample size and 132 livestock families were selected as the sample. The results show that first the risk of fodder and livestock inputs in the studied villages is more important and more frequent, and then the risk of natural factors (severe cold, very hot weather and drought) and theft with equal share and frequency are more important. . And livestock activists first plant low-water forage and store inputs to reduce existing risks; Also, to reduce the risk of natural causes and theft, they build roofed shelters suitable for the cold season and spray livestock in the hot season and install cameras and alarms in their farms.

Keywords: Risk management, rural economy, animal husbandry, rural areas, Golpayegan county

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Rural Economy
  • Animal husbandry
  • rural areas
  • Golpayegan County