نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه GIS& RS، دانشکده برنامه‌‏ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS گرایش مطالعات شهری و روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

ارزش های سیمای شهری فضای خیابان متفاوت از ارزش‌‏های دیگر عناصر کالبدی شهر است. فضای خیابان با داشتن محتوای خطی و عملکرد عبوری برای معرفی سیمای خود شرایطی خاص دارد؛ به عبارت دیگر بخش اصلی فضای خیابان تنها از زاویه، قابل‌رؤیت است و از آنجا که ناظر در شرایط تحرک (دینامیک) قرار دارد و عناصر کالبدی جداره مرتب با خط آسمان تلفیق می شوند، متوالیاً ارزش‏های متنوعی در معرض دید قرار می گیرد؛ اما در تقاطع‏‌ها، مکث ناظر و شرایط فضایی متفاوت سبب می‌شود محتوای ارزش‌های سیمای شهری دگرگون شود. با توجه به مراتب فوق عناصر اصلی کالبد خیابان را خط آسمان و جداره تشکیل می‌دهد که در این میان خط آسمان دارای اهمیت بیش‏تری است. منظور از خط آسمان مرز جدایی بالای جداره و آسمان از نقطه نظر ناظر است. هدف از این پژوهش ارزیابی و سنجش کمی خط آسمان بـااستفاده از شـاخص SVF و بـه کمـک نرمافزارگوگل اسکچاپ پرواست. این ارزیابی و سنجش کمی میتواند برنامه‏ریزان و طراحان شهری را در سیاستهای طرحهای توسعه و شکل هندسی و موفولوژی شهری هدایت کند. بدین منظور داده‏های لازم برای محدوده‏ی مطالعاتی جمع‏آوری و فرایند عملیاتی تحقیق در چهار گام: آماده‏سازی داده‏ها، شبیه‌‏سازی سه بعدی در محیط گوگل اسکچاپ پرو وایجاد مقطع طولی عرض های خیابان های منتخب منطقه، تعیین نقاط ناظر و در نهایت محاسبه شاخص دسترسی به آسمان و گزارش گیری انجام شد. نتایج تحقیق نشان می­‌دهد شهرک رشدیه با میانگین شاخص خط آسمان 32/43 درصد از خط آسمانی منظم­‌تر نسبت به شهرک ولیعصر با میانگین شاخص برابر با 55/40 درصد برخوردار است. لذا تحلیل نتایج به‌دست‌آمده و آزمون فرضیه تحقیق نشان می‌دهد تفاوت‏‌های چشم‏گیری بین شهرک ولی‏عصر به‌عنوان یک منطقه قدیمی و نسبتاً برنامه‌ریزی‌شده با شهرک رشد یه بعنوان یک منطقه جدید الأحداث و کاملاً برنامه‌ریزی‌شده وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of urban skyline status using SVF index calculation,, Case study: Valiasr and Rushdieh towns in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Akbar Asghari Zamani 1
  • Khalil Valizadeh Kamran 2
  • Robab Rahmani 3

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Associate Professor, GIS & RS Department, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Master of Remote Sensing and GIS in Urban and Rural Studies, University of Tabriz,, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The values of urban appearance street space are different from the values of other physical elements of the city. The street space has linear content and transit function to introduce its appearance in special circumstances. In other words, the main part of the street space is only visible from an angle. Is in a state of motion that is, a dynamic, and the physical elements of the wall are regularly combined with the skyline, various sequences are. But at the intersections, the pause of the observer and the different spatial conditions cause the content of the values of the urban landscape to change. According to the above, the main elements of the body of the street are the skyline and the wall, among which the skyline is more important. The boundary skyline means the separation of the upper wall and the sky from the observer's point of view.

The purpose of this study is to evaluate and quantify the skyline using the SVF index and with the help of google sketch up pro software. This quantitative assessment can guide urban planning and designer in the policies of urban geometric and development plans. For this purpose, the necessary data for the study area are collected and the operational process of research in Four steps: Create longitudinal cross-sections of selected streets in the area, 3D simulation in google sketch up the environment, determine observer points, and finally the sky access index was calculated and reporting was done.

The results of the research show that Roshdieh town with an average skyline index of 43/32 has a regular skyline and Valiasr town with an average index of 40/55 has an irregular skyline.

Therefore, the analysis of the obtained results and the test of the research hypothesis show that in the studied areas, there are significant differences between Valiasr town as an old and relatively planned area with Roshdieh town as a new and constructed and fully planned area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • skyline
  • SVF
  • Tabriz