نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده‏ ی جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

2 دکترای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه روستایی، دانشکده ‏ی جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس‏ی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشکده ‏ی جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از کلیدی‌ترین موضوعات در مباحث مربوط به میراث فرهنگی موضوع ارزش است؛ چراکه تمام آنچه ما در رابطه با میراث فرهنگی انجام می‌دهیم اعم از شناسایی، حفاظت و معرفی همه به خاطر ارزش‌هایی است که در میراث ‌فرهنگی مستتر است. همچنین مخرنی غیرقابل جایگزین دانش و یک منبع ارزشمند برای رشد اقتصادی، اشتغال و ارتقای انطباق اجتماعی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه‏‌ی پایدار داشته باشد. بااهمیت این موضوع، پژوهش حاضر باهدف بازشناسی و اولویت‌بندی ارزش‌های میراث فرهنگی در توسعه‌ی پایدار منطقه‏‌ی اورامان تدوین گردیده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر روش تحقیق آمیخته، ازنظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و ازنظر ابزار مبتنی بر مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را متخصصین و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری منطقه اورامان، فرمانداری‌های و بخشداری‌های منطقه اورامان و مدیران محلی (دهیاران و شوراهای اسلامی) تشکیل می‌دهند. در بخش اول این پژوهش جهت بازشناسی ارزش‌های میراث فرهنگی منطقه اورامان، مطالعه اسنادی و مصاحبه با جامعه کارشناسان- متخصصان صورت گرفته است. در بخش دوم به‌منظور اولویت‌بندی ارزش‌های میراث فرهنگی منطقه در تحقق توسعه پایدار، ظرفیت‌های شناسایی‌شده در قالب 11 ارزش در پرسشنامه‌ای تحت عنوان میزان اهمیت هر یک از ارزش‌ها در تحقق توسعه پایدار به تفکیک سه بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی طراحی و توسط جامعه کارشناسان، نخبگان محلی و مدیران روستایی (146 نفر) مورد ارزیابی قرارگرفته است. درنهایت بر اساس تکنیک آنتروپی وزن دهی شاخص‌ها و بر اساس تکنیک ارسته رتبه‌بندی ارزش‌ها صورت می‌گیرد. نتایج پژوهش بیانگر 46 ظرفیت در قالب 11 ارزش در منطقه می‌باشد که از میان این ارزش‌ها به ترتیب ارزش‌های معنوی با 5/358 نمره در رتبه اول، تاریخی با ۳۶۷.۵ نمره رتبه دوم، معماری با 5/444 نمره رتبه‏ی سوم، تفریحی با ۴۹۷ نمره رتبه‌‏ی چهارم، اجتماعی با 5/520 نمره رتبه‏ی پنجم، محیط‌زیست با نمره ۶۳۱ نمره رتبه‏ی ششم، آموزشی با 5/557 نمره رتبه‏‌ی هفتم، تنوع زیستی با ۶۳۱ نمره رتبه‌ی هشتم، بصری با 5/672 نمره رتبه‌ی نهم، هنری با ۶۷۵ نمره رتبه‏‌ی دهم و ارزش علمی با ۸۳۳ نمره در رتبه‌‏ی یازدهم به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین اهمیت در نقش‌آفرینی میراث فرهنگی بوده‌اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing and Prioritizing the Cultural Heritage Values in Role of Sustainable Rural Development Based on Oreste Model (Case Study: Oraman Cultural Heritage)

نویسندگان [English]

  • mohamad reza rezvani 1
  • Mohammad Mahmoudi 2
  • peyman qudsi 3

1 Professor of the Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD in Rural Development Planning and Policy, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Master of Geography and land use planning , Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the key in the cultural heritage is value,because all that we do in terms of cultural,heritage,including,identification,protection‌ and introduction;all due to the values that are inherent in cultural heritage. Considering the importance of this issue, research has been designed with the aim of recognizing and prioritizing the cultural heritage values in the sustainable development of the Uraman region.research is objective, applied, in terms of research method, mixed, in terms of nature, descriptive-analytical and tool-based,based on observation,interview and questionnaire.The statistical population is experts and experts in the field of cultural heritage and tourism in the region of Uraman,governorates and districts of the Uraman region and local administrators.In the first part of this research,a study was conducted to identify the cultural heritage values of Hooraman region,and documentary and interviews with experts and experts from the community.In the second part,in order to prioritize the cultural heritage values of the region in realizing sustainable development,identified capacities in the form of 11 values in a questionnaire entitled the importance of each of the values in realizing sustainable development, divided into three dimensions:economic,socio-cultural and biological The environment is designed and evaluated by community of experts,local elites and rural managers(146 people).Finally,based on the entropy technique, the weighting of the indices is based on the ranking of the values.The results of the research indicate 46 capacity in the form of 11 values in the region. Among these values, respectively, spiritual values with 358.5 points in the first rank, historical with 367.5 points in the second rank, architecture with 444.5 points in the third rank, entertainment with 497 points in the fourth rank, social with 520.5 points in the rank of Fifth, environment with 631 points, sixth place, education with 557.5 points, seventh place, biodiversity with 631 points, eighth place, visual with 672.5 points, ninth place, art with 675 points, tenth place and scientific value with 833 points. Eleventh place had the highest and lowest importance in cultural heritage mapping, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • recognition
  • Cultural Heritage
  • Sustainable development
  • Oraman
  • Oreste