نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

چکیده

هدف از توسعه پایدار شهری که یکی از زیر مجموعه های توسعه پایدار می باشد دستیابی به توسعه متوازن و حفظ پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است .توسعه شهری یک پدیده جهانی است بیشترین رشد و توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه می باشد . در اغلب این کشورها تعداد شهرها در رشد بسیار زیاد بوده و جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی روبه افزایش است مسئولیت اجتماعی به معنای توجه ویژه سازمان ها در فرآیندهای کسب و کار به مسائل زیست محیطی و اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی شرکت از چهار قسمت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه تشکیل شده است. بهره وری سبز یک استراتژی برای افزایش بهره وری و عملکرد زیست محیطی برای توسعه کلی اجتماعی و اقتصادی است. لذا با توجه به اینکه هدف غایی تمامی سازمان‎ها، افزایش توسعه پایدار می‌باشد، و نیز با عنایت بر اینکه در جامعه کنونی، افزایش بهره‎وری و سودآوری معلول استقرار سیستم ‎های مسئولیت اجتماعی است بنابراین انگیزه‎ای قوی برای انجام تحقیق حاضر شکل گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف الگوی علی توسعه پایدار شهری بر اساس مسئولیت اجتماعی و بهره‌وری سبز انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گرد آوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان معاونت های فنی و عمرانی شهرداری های استان اصفهان به تعداد 114 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه‌گیری به صورت گروهی(طبقه‎ای تصادقی) و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 88 مشخص گردید. به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد. روایی ابزار اندازه‌گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. . جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‎افزار Lisrel,8.8)) و (Spss,24) استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد ابعاد مسئولیت اجتماعی تاثیر معناداری بر توسعه پایدار شهری و بهره‌وری سبز دارد و بهره‌وری سبز تاثیر معناداری بر توسعه پایدار شهری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causal model of sustainable urban development based on social responsibility and green productivity

نویسندگان [English]

  • saman zahedi dareshoori 1
  • abbas sabet 2

1 Master of Civil Engineering, Construction Management, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor of Management, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The goal of sustainable urban development, which is one of the subsets of sustainable development, is to achieve balanced development and maintain economic, social and environmental sustainability. Urban development is a global phenomenon. Most urban growth and development is in developing countries. In most of these countries, the number of cities is growing rapidly and the urban population is increasing compared to the rural population. Social responsibility means the special attention of organizations in business processes to environmental and social issues. The company's social responsibility consists of four parts: economic, legal, moral and humanitarian. Green productivity is a strategy to increase environmental productivity and performance for overall socio-economic development. Therefore, considering that the ultimate goal of all organizations is to increase sustainable development, and also considering that in the current society, increasing productivity and profitability is due to the establishment of social responsibility systems, so a strong incentive to conduct the present study. it is formed. Therefore, the present study was conducted with the aim of the causal model of sustainable urban development based on social responsibility and green productivity. The present research is descriptive-correlational in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population of the present study was 114 experts from the technical and civil engineering deputies of Isfahan municipalities. The sampling method was group (random stratified) and the sample size was determined through Cochran's formula (88). In order to collect the desired information and measure the research variables, a standard questionnaire was used. The validity of the measuring instrument was confirmed by content and its reliability by Cronbach's alpha coefficient. . Lisrel software (8.8) and (Spss, 24) were used to analyze the data. The results of path analysis showed that the dimensions of social responsibility have a significant impact on sustainable urban development and green productivity and green productivity has a significant impact on sustainable urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • green productivity
  • Sustainable urban development