برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری با تأکید بر نقش مشارکت اجتماعات محلی مطالعه موردی: استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد آمایش سرزمین، گروه جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

فعالیّت گردشگری در طول سال‌های اخیر نسبتاً پایدار بوده است و باوجود چشم‌انداز نامشخص اقتصاد جهانی، تنش‌های اقتصاد کلان و بیکاری در بسیاری از کشورها مشخص‌شده که این بخش از روند فرایند جهانی‌شدن بهره‌مند شده است؛ در چنین زمینه­ای با توجّه به توسعه علوم و فنون و پیشرفتی که در مدل‌های پژوهشی حاصل‌شده است برنامه­یزان با استفاده از مدل‌هایی جدید درصدد برنامه‌ریزی در زمینة گردشگری می‌باشند. برنامه‌ریزی توسعه‏ی گردشگری در استان البرز با تأکید بر مشارکت اجتماع محلی در این برنامه‌ریزی‌ها موجب اشتغال­زایی و رشد اقتصادی این استان خواهد شد. براین‌اساس در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت‌گرفته است سعی شده با استفاده از تلفیق مدل‌های سوات و AHp درزمینه‏ی توسعه‏ی گردشگری استان البرز راهبردهایی ارائه گردد؛ لذا بر اساس محاسبات مدل سوات تهدیدات با نمره 939/2 بالاترین ضریب و پس‌ از آن، نقاط ضعف با مقدار 936/2، فرصت‌ها با مقدار 911/2 و درنهایت نقاط قوت با مقدار 903/2 پایین‌ترین ضریب را به دست آورده‌اند؛ امّا پس از تلفیق نتایج مدل سوات با مدل AHp ، راهبرد تدافعی (WT) با مقدار برآورد شده 078/4 بالاترین مقدار وزن محاسبه را به دست آورده است و پس ‌از آن به ترتیب راهبردهای تهاجمی با مقدار اندازه‌گیری شده 895/3، راهبرد رقابتی با مقدار اندازه‌گیری شده 773/3 و درنهایت نیز راهبرد محافظه‌کارانه با مقدار 626/3 در پایین‌ترین مرتبه از سلسله‌مراتب راهبردهای موردنظر قرار گرفته است بدین ترتیب بر اساس این خروجی پیشنهاداتی در زمینه‌ی توسعه بخش گردشگری استان البرز ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning for tourism development with emphasis on the role of participation of local communities Case study: Alborz province

نویسندگان [English]

  • Hossein hataminejad 1
  • alireza garousi 2
  • Zeinab ShahrKhifar 3
  • Mostafa Tavakoli Naghmeh 4
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Master of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University
3 Student student of Kharazmi University of Tehran
4 Master of Land Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism activity has been relatively stable in recent years, and despite the uncertain outlook for the global economy, macroeconomic tensions and unemployment in many countries, it has become clear that this sector has benefited from the process of globalization; In such a field, considering the development of science and technology and the progress that has been made in research models, planners are trying to plan in the field of tourism by using new models. Tourism development planning in Alborz province with emphasis on the participation of local community in these plans will create jobs and economic growth in this province. Therefore, in this research, which has been done by descriptive-analytical method, an attempt has been made to present strategies in the field of tourism development in Alborz province by using a combination of SWOT and AHP models; Therefore, based on the calculations of the SWOT model, threats with a score of 2.939 have the highest coefficient, followed by weaknesses with a value of 2.936, opportunities with a value of 2.911, and finally strengths with a value of 2.903; However, after combining the results of the SWOT model with the AHP model, the defensive strategy (WT) with the estimated value of 4.078 has obtained the highest value of the calculated weight, followed by the aggressive strategies with the measured value of 3.895, the competitive strategy. With a measured value of 3.773 and finally a conservative strategy with a value of 3.626 in the lowest rank of the hierarchy of strategies is considered. Thus, based on this output, suggestions have been made for the development of the tourism sector in Alborz province.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Local Community Participation
  • SWOT-AHP Model
  • Alborz Province